محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های نرم افزار با متن pdf قابل سرچ صفحه ورژن 2
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های نرم افزار با متن pdf قابل سرچ صفحه ورژن 2


ردیف

درس

استاد

کد و مشخصات سی­دی­های کامپیوتری دروس حوزه و دانشگاه

1

جامع المقدمات

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3001 ـ صرف میر و تصریف و شرح تصریف 3002 ـ عوامل فی النحو و عوامل ملا محسن و هدایه و صمدیه

2

جامع المقدمات

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 3003 ـ شرح امثله و صرف میر و تصریف و کبری فی المنطق و صمدیه

3

صرف ساده و تجزیه و ترکیب عربی سوره بقره

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 3004

4

جامع المقدمات

استاد حیاتی

1 سی دی به کد 3005 – هدایه و صمدیه

5

خلاصه صرف ساده ـ صرف مقدماتی ـ هدایه

استاد شمالی

1 سی دی به کد 3006

6

صرف ساده

استاد شمالی

1 سی دی به کد 3007

7

سیوطی

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3008 و 3009

8

سیوطی

استاد آدینه­وند

2 سی دی به کدهای 3010 و 3011

9

سیوطی

استاد حیاتی

1 سی دی به کد 3012

10

مغنی الادیب (باب اول و رابع)

استاد علی اکبر عرب خراسانی

1 سی دی به کد 3013

11

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3014

12

مغنی اللبیب (باب رابع)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3015

13

الموجز فی اصول الفقه

استاد حمید جزایری

1 سی دی به کد 3016

14

مبادی العربیه (جلد 2)

استاد حمید محمدی

1 سی دی به کد 3017

15

مبادی العربیه (جلد 4)

استاد بهشتی

1 سی دی به کد 3018

16

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد امین شیرازی

1 سی دی به کد 3019

17

معالم الاصول

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3020

18

المنطق مظفر

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3021

19

المنطق مظفر

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 2022 و 3023

20

المنطق مظفر

استاد وحید

1 سی دی به کد 3024

21

اصول الفقه مظفر

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 3025 و 3026

22

اصول الفقه مظفر

استاد صالحی افغانی

3 سی دی به کدهای 3027 و 3028 و 3029

23

لمعه

استاد وجدانی فخر

4 سی دی به کدهای 3030 و 3031 و 3032 و 3033

24

لمعه

استاد اشتهاردی

3 سی دی به کدهای 3034 و 3035 و 3036

25

لمعه

استاد شب زنده دار

1 سی دی به کد 3037

26

بدایه الحکمه

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3038

27

نهایه الحکمه

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3039

28

نهایه الحکمه

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 3040

29

مکاسب (بحث محرمه)

استاد وجدانی فخر

1 سی دی به کد 3041

30

مکاسب (بحث بیع)

استاد ستوده

2 سی دی به کدهای 3042 و 3043

31

مکاسب (بحث خیارات)

استاد ستوده

2 سی دی به کدهای 3044 و 3045

32

مکاسب (بحث محرمه)

استاد پایانی

1 سی دی به کد 3046

33

مکاسب (بحث بیع)

استاد پایانی

2 سی دی به کدهای 3047 و 3048

34

مکاسب (بحث خیارات)

استاد پایانی

2 سی دی به کدهای 3049 و 3050

35

رسائل (بحث قطع و ظن)

استادسیدرسول موسوی­تهرانی

1 سی دی به کد 3051

36

رسائل (بحث برائت)

استادسیدرسول موسوی­تهرانی

1 سی دی به کد 3052

37

رسائل (بحث استصحاب)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

1 سی دی به کد 3053

38

رسائل (بحث تعادل و تراجیح)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

1 سی دی به کد 3054

39

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی دی به کد 3055

40

رسائل (بحث برائت)

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی دی به کد 3056

41

رسائل (بحث استصحاب، تعادل و تراجیح)

استاد مصطفی اعتمادی

1 سی دی به کد 3057

42

رسائل (بحث قطع وظن)

استاد حیدری شیرازی

2 سی دی به کدهای 3058 و 3059

43

رسائل (بحث برائت)

استاد حیدری شیرازی

1 سی دی به کد 3060

44

رسائل (بحث استصحاب)

استاد حیدری شیرازی

1 سی دی به کد 3061

45

رسائل (بحث قطع و ظن)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3062

46

رسائل (بحث برائت)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3063

47

رسائل (بحث استصحاب)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3064

48

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

2 سی دی به کدهای 3065 و 3066

49

کفایه الاصول

استاد مصطفی اعتمادی

2 سی دی به کدهای 3067 و 3068

50

کفایه الاصول

استاد پایانی

2 سی دی به کدهای 3069 و 3070

51

کفایه الاصول

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 3071 و 3072

52

کفایه الاصول

استاد ستوده

2 سی دی به کدهای 3073 و 3074

53

صرف و نحو عربی

استاد رضایی

1 سی دی به کد 3075

54

حلقات علم الاصول شهید صدر

استاد شمالی و شیخ بهائی

1 سی دی به کد 3076

55

حاشیه

استاد اسحاق نیا

1 سی دی به کد 3077

56

اصول استنباط

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3078

57

کتاب مکالمه زبان عربی المدخل

استاد جلالی

1 سی دی به کد 3079

58

جامی

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3080

59

قوانین

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3081 و3082

60

اصول عقاید

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 3083

61

آموزش فلسفه

استاد میر سپاه

2 سی دی به کدهای 3084 و3085

62

شرح باب حادی عشر

استاد اشتهاردی

1 سی دی به کد 3086

63

منظومه حکمت

استادسید رضی شیرازی

3 سی دی به کدهای 3087 و3088 و 3089

64

شرح باب حادی عشر

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به 3090

65

بدایه المعارف

استاد خرازی

1 سی دی به کد 3091

66

حلقات علم الاصول شهید صدر

استاد صالحی افغانی

2 سی دی به کدهای 3092 و 3093

67

برهان و الهیات شفاء

استاد مصباح یزدی

2 سی دی به کدهای 3094و3095

68

اسفار (جلدهای 1 و 2 و 3)

استاد مصباح یزدی

3 سی دی به کدهای 3096و3097و3098

69

شرح شمسیه

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 3099

70

معالم الاصول

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3100

71

مطول (بحث معانی)

استاد فشارکی

2 سی دی به کد های 3101و3102

72

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علیدوست

1 سی دی به کد 3103

73

مکاسب (بحث بیع)

استاد علیدوست

2 سی دی به کدهای 3104و3105

74

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علیدوست

2 سی دی به کدهای 3106و3107

75

اصول الفقه مظفر

استاد حسینی بوشهری

2 سی دی به کدهای 3108و3109

76

مغنی الادیب

استاد نائینی

2 سی دی به کدهای 3110و3111

77

شرح باب حادی عشر

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 2112

78

مختصر المعانی (بحث بیان)

استاد امین شیرازی

1 سی دی به کد 3113

79

آموزش فلسفه

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3114

80

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد طالقانی

3 سی دی به کدهای 3115و3116و3117

81

منظومه منطق

استاد انصاری شیرازی

1 سی دی به کد 3118

82

منظومه حکمت

استاد انصاری شیرازی

2 سی دی به کدهای 3119و3120

83

مکاسب (بحث محرمه)

استاد غرویان

1 سی دی به کد 3121

84

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 3122

85

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 3123و3124

86

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد فتوحی

2سی دی به کدهای 3125و3126

87

مختصر المعانی‌ (بحث بیان)

استاد فتوحی

1 سی دی به کد 3127

88

شرح نظام

استاد  مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3128

89

شرح نظام

استاد حیاتی

1 سی دی به کد 3129

90

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3130

91

کفایه الاصول

استاد صالحی مازندرانی

3 سی دی به کدهای 3131و3132و3133

92

فلسفتنا

استاد مصباح یزدی

1 سی دی به کد 3134

93

کلیات فی علم الرجال

استاد سبحانی

1 سی دی به کد 3135

94

مکاسب (بحث محرمه)

استاد فاضل هرندی

1 سی دی به کد 3136

95

مکاسب (بحث بیع)

استاد فاضل هرندی

2 سی دی به کدهای 3137 و 3138

96

مکاسب (بحث خیارات)

استاد فاضل هرندی

2 سی دی به کدهای 3139 و 3140

97

مکاسب (بحث بیع)

استاد محقق داماد

1 سی دی به کد 3141

98

مکاسب (بحث خیارات)

استاد محقق داماد

1 سی دی به کد 3142

99

اشارات (طبیعیات)

استاد علامه حسن زاده

1 سی دی به کد 3143

100

کشف المراد

استاد مکارم شیرازی

1 سی دی به کد 3144

101

حاشیه

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 3145

102

کفایه الاصول

استاد حیدری

2 سی دی به کدهای 3146 و 3147

103

رسائل(مبحث قطع و ظن)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 3148

104

رسائل(مبحث برائت)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 3149

105

رسائل (مبحث استصحاب)

استاد نائینی

1 سی دی به کد 3150

106

بدایه الحکمه

استاد فرحانی

1 سی دی به کد 3151

107

بدایه الحکمه

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3152

108

نهایه الحکمه

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3153

109

مغنی اللبیب

استاد طالقانی

1 سی دی به کد 2154

110

منظومه منطق

استاد صمدی

1 سی دی به کد 3155

111

منطومه حکمت

استاد صمدی

3 سی دی به کدهای 3156 و 3157 و 3158

112

منظومه حکمت

استاد شهید مطهری

1 سی دی به کد 3159

113

منظومه حکمت

استاد منتظری

1 سی دی به کد 3160

114

شرح نفس شفا

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3161

115

مطول(بدیع و معانی)

استاد مدرس

1 سی دی به کد 3162

116

مبادی العربیه ( جلد 2)

استاد عصاری

1 سی دی به کد 3163

117

کلیات فی علم الرجال

استاد شبیری زنجانی

1 سی دی به کد 3164

118

کشف المراد

استاد محمدی

1 سی دی به کد 3165

119

کشف المراد

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3166

120

اشارات (جزء دوم و سوم)

استاد فیاضی

2 سی دی به کدهای 3167

121

منطق اشارت

استاد حشمت‌پور

1 سی دی به کد 3169

122

اشارات (نمط 7، 8، 9 و 10)

استاد حشمت‌پور

1 سی دی به کد 3170

123

جواهر البلاغه

استاد فتوحی

2 سی دی به کدهای 3171 و 3172

124

تهذیب البلاغه

استاد شهریاری

1 سی دی به کد 3173

125

اقتصادنا

استاد مصباحی

1 سی دی به کد 3174

126

تحریر شرح لمعه

استاد بحرینی

1 سی دی به کد 3175

127

اسفار جلد 1

استاد محمدی گیلانی

1 سی دی به کد 3176

128

اسفار جلد 1

استاد علامه حسن زاده

1 سی دی به کد 3177

129

اسفار جلد 1

استاد غرویان

2 سی دی به کد 3188 و 3179

130     

اسفار جلد 1

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3180 و 3181

131     

اسفار جلد 2

استاد علامه حسن‌زاده

1 سی دی به کد 3182

132    

اسفار جلد 2

استاد غرویان

2 سی دی به کدهای 3183 و 3184

133    

اسفار جلد 2

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3185 و 3186

134    

اسفار جلد 6

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3187 و 3188

135    

اسفار جلد 8

استاد فیاضی

1 سی دی به کد 3189

136    

اسفار جلد 8

استاد مصباح

1 سی دی به کد 3190

137    

اسفار جلد 8

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3191 و 3192

138    

مکاسب محرمه

استاد علم الهدی

1 سی دی به کد 3193

139     

کفایه الاصول ج 1

استاد تهرانی

2 سی دی به کدهای 3194 و 3195

140     

تحف العقول

استاد شمالی

1 سی دی به کد 3196

141     

شرح­سرح­العیون­فی­شرح­عیون مسائل­النفس

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3197

142    

شرح طهارت الاعراق

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3198

143    

شرح انسان و قرآن

استاد صمدی

1 سی دی به کد 3199

144    

حکمت الاشراق

استاد حشمت پور

1 سی دی به کد 3200

145    

شرح توحید صدوق

استاد حشمت پور

1 سی دی به کد 3201

146    

شرح نور علی نور

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3202

147    

شرح نامه ها و برنامه ها

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3203

148    

شرح مراتب طهارت

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3204

149     

فصوص ـ فص فاطمیه

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3205 و 3206

150     

شرح صد کلمه در معرفت نفس

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3207

151     

شرح ولایت تکوینی

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3208

152    

جوهر النضید

استاد فربهی

1 سی دی به کد 3209

153    

شرح نهج الولایه

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3210 و 3211

154    

شرح نهج البلاغه

استاد منتظری

1 سی دی به کد 3212

155    

شرح روضه کافی

استاد منتظری

1 سی دی به کد 3213

156    

شرح ادب مع الله

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3214

157    

شرح معرفت نفس جلد 1

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کدهای 3215 و 3216

158    

شرح معرفت نفس جلد 2

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3217 و 3218

159     

شرح معرفت نفس جلد 3

استاد صمدی آملی

2 سی دی به کد 3219 و 3220

160     

شرح دفتر دل

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 3221

161     

لمعه

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 3222 و 3223

162    

رسائل (مبحث قطع)

استاد صالحی مدرس

1 سی دی به کد 3224

163    

رسائل (مبحث برائت)

استاد صالحی مدرس

1 سی دی به کد 3225

164    

رسائل (مبحث استصحاب)

استاد صالحی مدرس

1 سی دی به کد 3226

165    

اسفار جلد 7

استاد جوادی آملی

2 سی دی به کدهای 3227 و 3228

166    

اسفار جلد 1

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 3229 و 3230 و 3231

 

 

ویژگی­های موجود در ویرایش دوم:

این ویرایش به صورت فرمت mp3  با منوی 48 KBPS  44100 HZ و قابل استفاده در دستگاه­های ضبط ، ویدئو، سی دی من و کامپیوتر می باشد و قابلیت انتقال بر روی MP3 پلیر و MP4 و کامپیوتر را دارا می باشد.

در صورت نیاز به توضیح بیشتر به سایت موسسه مراجعه نمایید.

www.Quran-Etrat.com

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری و رایت از محصولات مؤسسه آموزشی نرم­افزاری قدس شرعاً حرام است و پیگرد قانونی دارد.

 


 
comment نظرات ()