محصولات موسسه آموزشی نرم افزاری قدس- قرآن و عترت

توليد و توزيع سي دي هاي حوزه و دانشگاه علوم اسلامي علوم قرآني مداحي و سخنراني

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت2
نویسنده : موسسه آموزشی نرم افزاری قدس - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
 

لیست سی دی های mp3 حوزه و دانشگاه ورژن1 قسمت2

100

رسائل (بحث برائت)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 347 و 348 و 348 الف و 348 ب

101

رسائل (بحث استصحاب)

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 349 و 350 و 351 و 352

102

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد ستوده

3 سی دی به کدهای 353 و 354 و 355

103

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد ستوده

3 سی دی به کدهای 356 و 357 و 358

104

لمعه(متاجر،حواله،دین،کفارات، ضمان ورهن)

استاد شب زنده دار

3 سی دی به کدهای 359 و 360 و 361

105

آموزش فلسفه

استاد میر سپاه

6 سی دی به کدهای 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367

106

بدایه المعارف

استاد خرازی

3 سی دی به کدهای 368 و 369 و 370

107

شرح شمسیه

استاد آدینه وند

3 سی دی به کدهای 371 و 372 و 373

108

شرح باب حادی عشر

استاد مؤیدی

1 سی دی به کد374

109

تلخیص المنطق

استاد شهاب

2 سی دی به کدهای 375 و 376

110

تحریر شرح لمعه 1

استاد بحرینی

1سی دی به کد 377

111

تحریر شرح لمعه2

استاد بحرینی

1سی دی به کد 378

112

تحریر شرح لمعه3

استاد بحرینی

1 سی دی به کد 379

113

منتخب احادیث تحف العقول

استاد صحفی

2 سی دی به کدهای 380 و 381

114

منتخب احادیث اصول کافی

استاد محدثی

2 سی دی به کدهای 382 و 383

115

شرح نظام

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 384 و 385 و 386 و 387

116

تفسیر سوره‌ها

استاد شهید مرتضی مطهری

1سی دی به کد 388

117

تفسیر قرآن کریم

استاد تحریری

4 سی دی به کدهای 389 و 390 و 391 و 392

118

درس اخلاق

استاد تحریری

2 سی دی به کدهای 393 و 394

119

رسائل (بحث قطع وظن)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5 سی دی به کدهای 395 و 396 و 397 و 398و399

120

رسائل (بحث برائت )

استاد سید رسول موسوی تهرانی

4 سی دی به کدهای 400 و 401 و 402و403

121

رسائل (بحث استصحاب)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5 سی دی به کدهای 404 و 405 و 406 و 407و408

122

رسائل (بحث تعادل و تراجیح)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

3 سی دی به کدهای 409و410و411

123

کشف المراد

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 412

124

روش کلاسداری و تبلیغ

استاد محسن قرائتی

2 سی دی به کدهای 413 و 414

125

اصول الفقه مظفر (جلد 1)

استاد حسینی بوشهری

4 سی دی به کدهای 415و416و417و418

126

اصول الفقه مظفر (جلد 2)

استاد حسینی بوشهری

3 سی دی به کدهای 419و420و421

127

معالم الاصول

استاد مدرس افغانی

5 سی دی به کدهای 422و423و424و425و426

128

مکاسب (بحث محرمه)

استاد غرویان

3 سی دی به کدهای427و 428و429

129

منظومه منطق

استاد انصاری شیرازی

4 سی دی به کدهای 430و431و432و433

130

منظومه حکمت

استاد انصاری شیرازی

9 سی دی به کدهای 434 الی 442

131

دروس فلسفه

استاد مصباح یزدی

2 سی دی به کدهای 443و444

132

آموزش فلسفه

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 445و446و447

133

شرح باب حادی عشر

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 448و449

134

اصول عقائد

استاد مصباح یزدی

2 سی دی به کدهای 450و451

135

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد فتوحی

6 سی دی به کدهای 452و453و454و455و456و457

136

مختصر المعانی (بحث بیان)

استاد فتوحی

2 سی دی به کدهای 458و459

137

شرح نظام

استاد حیاتی

4 سی دی به کدهای 460و461و462و463

138

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد صالحی مازندرانی

7 سی دی به کدهای 464و465و466و467و468و469و470

139

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد صالحی مازندرانی

5 سی دی به کدهای 471و472و473و474و475

140

فلسفتنا

استاد مصباح یزدی

3 سی دی به کدهای 476و477و478

141

مختصر المعانی (بحث معانی)

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 479و480و481و482

142

کتاب مکالمه زبان عربی المدخل

استاد جلالی

2 سی دی به کدهای 483و484

143

المنطق مظفر

استاد وحید

3 سی دی به کدهای 485و486و487

144

اصول استنباط

استاد علی محمدی خراسانی

3 سی دی به کدهای 488و489و490

145

اقتصادنا

استاد مصباحی

3 سی  دی به کدهای 491و492و493

146

مکاسب (بحث محرمه)

استاد علی محمدی خراسانی

3سی دی به کدهای494 و495و496

147

مکاسب (بحث خیارات)

استاد علی محمدی خراسانی

7سی دی به کدهای 497و498و499و500و  501و502و503  

148

تجزیه وترکیب عربی سوره بقره

استاد آدینه وند

3 سی دی به کدهای 504 و505 و 506

149

مذاکره نهایه

استاد مصباح یزدی

2سی دی به کدهای 507 و508

150

اسفار جلد 8 (علم النفس)

استاد مصباح یزدی

4سی دی به کدهای 509 و 510 و511 و512

151

اسفار جلد 8 (علم النفس)

استاد فیاضی

2سی دی به کدهای 513 و514

152

ملل ونحل

استاد سبحانی

2سی دی به کدهای 515 و 516

153

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

6سی دی  به کدهای517و 518 و519 و520 و521 و522

154

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5سی دی  به کدهای523 و524 و525 و526 و527

155

مختصر المعانی (بحث بیان)

استاد امین شیرازی

3 سی دی به کدهای528و529و530

156

مکاسب (بحث محرمه)

استاد فاضل هرندی

4 سی دی به کدهای531و532و533و534

157

مکاسب (بحث بیع)

استاد فاضل هرندی

7سی دی به کدهای535و536و537و538و539و540و 541

158

مکاسب (بحث خیارات)

استاد فاضل هرندی

6سی دی به کدهای 542و543و544و545و546و547

159

کلیات علم الرجال

استاد سبحانی

2سی دی به کدهای548و549

160

مکاسب (بحث بیع)

استاد محقق داماد

5سی دی به کدهای550و551و552و553و554

161

مکاسب (بحث خیارات)

استاد محقق داماد

4 سی دی به کدهای555و556و557و558

162

معرفت شناسی

استاد  فیاضی

1سی دی به کد 559

163

فلسفه اسلامی

استاد  فیاضی

1 سی دی به کد 560

164

مشاوره خانواده

استاد نبی صادقی

1 سی دی به کد 561

165

علم تفسیر قرآن کریم

استاد استادی

2سی دی به کدهای 562 و563

166

آموزش اخلاق

استاد نبی صادقی

2سی دی به کدهای564 و 565

167

مدر نیسم و پست مدرنیسم

استاد غرویان

1سی دی به کد566

168

فلسفه اخلاق

استاد مصباح

1سی دی به کد567

169

جواهر البلاغه

استاد فتوحی

6سی دی به کدهای568و569و570و571و572و573

170

علوم قرآن

استاد معرفت

2سی دی به کدهای 574و575

171

مغنی اللبیب (باب اول)

استاد طالقانی

9سی دی به کدهای576 الی 584

172

مطول (بحث معانی)

استاد مدرس افغانی

2سی دی به کدهای585و586

173

کفایه الاصول (جلد 1)

استاد حیدری شیرازی

6سی دی به کدهای587و588و589و590و591و592

174

کفایه الاصول (جلد 2)

استاد حیدری شیرازی

6سی دی به کدهای593و594و595و596و597و598

175

یک دوره عرفان نظری

استاد یزدان پناه

1سی دی به کد599

176

منظومه حکمت

استاد منتظری

4 سی دی به کدهای 600و601و602و603

177

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

استاد اعرافی

1 سی دی به کد604

178

تمهید القواعد فی شرح قواعد التوحید

استاد صمدی آملی 

3سی دی به کدهای 605و606و607

179

شواهد الربوبیه

استاد حشمت پور

11 سی دی به کدهای608  الی 618

180

اشارات نمط 7 و 8 و 9 و 10

استاد حشمت پور

6 سی دی به کدهای 619و620و621و622و623و624

181

منطق اشارات

استاد حشمت پور

4 سی دی به کدهای625و626و627و628

182

کلام جدید (هرمنوتیک)

استاد ملکیان

4 سی دی به کدهای629و630و631و632

183

شرح سرح العیون فی شرح عیون مسائل النفس

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای633و634و635و636و637

184

منهج جدید (منطق)

استاد محمود منتظری مقدم

1 سی دی به کد638

185

کشف المراد

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای639و640و641و642و643

186

مبادی العربیه (جلد 2)

استاد عصاری

1 سی دی به کد644

187

نهایه الحکمه

استاد صمدی آملی 

7 سی دی به کدهای645و646و647و648و649و650و651

188

آئین نگارش زبان فارسی

استاد حجازی

1 سی دی به کد652

189

نفس شفاء

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای653و654و655و656و657

190

درسهائی از نهج البلاغه

استاد محدثی

1 سی دی به کد658

191

شرح نهج الولایه

استاد صمدی آملی 

5 سی دی به کدهای659و660و661و662و663

192

معارف اسلامی

استاد علی شیروانی

1 سی دی به کد664

193

منظومه منطق

استاد صمدی آملی  

4 سی دی به کدهای665و666و667و668

194

منظومه حکمت

استاد صمدی آملی  

14 سی دی به کدهای 669 الی 682

195

منظومه حکمت

استاد شهید مرتضی مطهری

2 سی دی به کدهای 683 و 684

196

فص فاطمیه

استاد صمدی آملی 

11 سی دی به کدهای 685 الی 695

197

اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه

استاد حسینی قزوینی

1 سی دی به کد 696

198

شرح رسالة انسان در عرف عرفان

استاد صمدی آملی 

6 سی دی به کدهای 697 و 698 و 699 و 700 و 701 و 702

199

کلام جدید (هرمنوتیک)

استاد دکتر سروش

4 سی دی به کدهای 703 و 704 و 705 و 706


 
comment نظرات ()